16 52.23508252128406 19.623339762401088 1 1 3000 1 https://zszychlin.eu 70 1
theme-sticky-logo-alt

Samorząd Uczniowski

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

 • Przewodnicząca – Nadia Czaja
 • Zastępca – Kacper Rojewski
 • Sekretarz – Hubert Kaczmarek
 • Opiekun Samorządu – p. Natalia Ładzikowska
 • Rzecznik Praw Ucznia – p. Jolanta Kajak – Zgierska

Uprawnienia samorządu uczniowskiego.

Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań zobowiązany jest współpracować z samorządem uczniowskim, a co za tym idzie musi respektować przysługujące im kompetencje, prawa i obowiązki (art. 39 ust. 4 UoSO). Zadania samorządu uczniowskiego określa statut szkoły.

Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak (art. 55 ust.5 UoSO):

 1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Kompetencje samorządu uczniowskiego.

Samorząd uczniowski opiniuje Podstawa prawna 
Regulamin samorządu uczniowskiegoart .55 ust. 3 UoSO
Wporządzone przez samorząd uczniowski § 2 ust. 1 rozporządzenia RM z 14 czerwca 
Wnioski o przyznanie uczniom stypendium 2005 r.
Samorząd uczniowski opiniuje Podstawa prawna 
Wyznaczenie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonymZał. nr 4 do rozporządzenia MENiS z 21 maja 2001 r.
Program wychowawczy szkołyRamowe statuty szkół i placówek
Wniosek o nadanie imienia szkoleRozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r.
Wniosek dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej o skreślenie ucznia z listy uczniówart. 39 ust. 2 UoSO
Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych§ 5 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r.
Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia§ 5 ust. 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r.
Wniosek o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego strojuart. 64a ust. 1 UoSO
Wzór jednolitego strojuart. 64a ust. 3 UoSO

Pozostałe uprawnienia samorządu uczniowskiego:

Zadanie, przywilej samorządu Uwagi Podstawa prawna
Powstanie rady szkoły organizuje dyrektor z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców, a w przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych także na wniosek samorządu uczniowskiego.Jest to więc dodatkowa kompetencja samorządu uczniowskiego, ale nie przysługująca samorządom działającym w szkołach podstawowych.art. 51 ust. 9 UoSO
Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.Nie jest to przywilej nadany samorządom obligatoryjnie, lecz pozostawiony do decyzji dyrektora. Jeśli dyrektor szkoły uzna, że istnieje taka potrzeba może zwrócić się do samorządu uczniowskiego o opinię.art. 6a ust. 5 KN
Samorząd uczniowski może opiniować wysokość średniej ocen wymaganą do uzyskania stypendium za wyniki w nauce.Średnią ocen, o której mowa w art. 90g ust. 2, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.art. 90g UoSO ust. 2
Obowiązek i zarazem zadanie samorządu uczniowskiego to delegowanie przedstawiciela do komisji rozpatrującej wniosek ucznia lub jego rodzica kwestionujący wystawioną ocenę zachowania.W skład komisji wchodzą: 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, 2) wychowawca klasy, 3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,   4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,   5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,   6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 7) przedstawiciel rady rodziców.§ 19 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.

Samorząd szkolny ma prawo wybrać swojego opiekuna. Opiekun nie jest członkiem samorządu szkolnego. Nauczyciel z powierzonej funkcji nie może zrezygnować(art. 55 ust. 5 pkt 6 UoSO).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 • Ustawa z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 lutego 2007 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz.U. z 2007 r. Nr 52, poz. 347).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890).
Skip to content